Regulamin

1.

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług oraz warunki korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: http://zulugula.pl/.
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.

2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Dane Osobowe – wszelkie dane osobowe Użytkownika podawane w chwili Rejestracji w Serwisie oraz na etapie późniejszym, przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Umowy.
 2. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika w Serwisie, w którym należy podać Dane Osobowe, Login i hasło.
 3. Konto – indywidualne Konto Użytkownika, udostępniane za pomocą Loginu oraz hasła, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 4. Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie Rejestracji, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika.
 5. Ogłoszenie/Oferta - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, wynajmu, zamiany, oddam za darmo zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 6. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika Danych Osobowych, Loginu oraz hasła w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.
 7. Serwis – serwis internetowy Zulugula, znajdujący się pod adresem http://zulugula.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń w wybranych kategoriach.
 8. Usługi – usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach realizacji Usługi.
 9. Usługodawca – Zulugula Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań, adres e-mail: kontakt@zulugula.pl, będąca jednocześnie właścicielem oraz administratorem Serwisu.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na podstawie Konta.

3.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu.

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym dokonania skutecznej Rejestracji, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej język programowania HTML, HTML5, CSS 2, CSS 3, JAVA SCRIPT, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

4.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu.

 1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie jakichkolwiek wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania i spamu.
 5. Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia oraz dołączonego do niego zdjęcia, które powinny w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny oraz kompletny, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w udostępnianych przez niego Ogłoszeniach treści kłamliwych, wulgarnych, o charakterze pornograficznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 7. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie Ogłoszenia umieszczone przez niego w Serwisie zostaną przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem przedmiotu Ogłoszenia prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich.
 8. Użytkownik ma prawo edycji umieszczonych przez siebie Ogłoszeń poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie.
 9. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Użytkowników. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail Użytkownika) umożliwia innym Użytkownikom przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta.
 10. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej oferty. Ta sama oferta w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika.

5.

Rejestracja Użytkowników w Serwisie.

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://zulugula.pl, w którym Użytkownik wskazuje następujące informacje:
  1. imię i nazwisko,
  2. aktualny adres e-mail, stanowiący Login Użytkownika,
  3. hasło.
 3. Informacje podane podczas Rejestracji, a także w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu stanowią Dane Osobowe Użytkownika.
 4. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika
 5. Wysyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją Umowy,
  2. oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz je akceptuje,
  3. oświadcza, iż podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i kompletne,
  4. oświadcza, iż dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu,
  5. oświadcza, iż Ogłoszenia Użytkownika umieszczane w Serwisie będą zgodne z prawem i nie będą naruszały praw osób trzecich,
  6. jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie Ogłoszeń lub Danych Osobowych niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich,
  7. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przy Rejestracji adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie stanowi zakończenie procesu Rejestracji.

 

6.

Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności.

Opłaty.

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustępach poniżej, z chwilą zawarcia Umowy, Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. umieszczanie Ogłoszeń;
  2. przeglądanie Ogłoszeń według określonych przez Użytkownika kryteriów;

 

 1. Korzystanie z funkcjonalności określonych w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 6 jest bezpłatne.

 

7.

Blokada i usunięcie Konta.

 1. Użytkownicy mają prawo do usunięcia Konta w każdym czasie.
 2. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez Użytkownika działań godzących w wizerunek, renomę lub idee Serwisu, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia z Użytkownikiem okoliczności popełnienia ww. naruszeń lub działań.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Użytkownik kontynuuje naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa bądź kontynuuje działalność godzącą w wizerunek, renomę lub idee Serwisu, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta Użytkownika.
 5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 10 niniejszego Regulaminu.

8.

Dane osobowe.

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi Załącznik do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych Danych Osobowych.

9.

Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca zapewnia i gwarantuje, iż Usługi na rzecz Użytkowników Serwisu będą świadczone z najwyższą starannością. Usługodawca nie stosuje nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  2. nieprawidłową konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu,
  3. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego lub awarii sieci energetycznej,
  4. treść oraz formę Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
  5. zachowanie i oświadczenia Użytkowników w ramach Serwisu,
  6. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  7. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników transakcji dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia,
  8. następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  9. jakość lub legalność oferowanych ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji,
  10. jakiekolwiek koszty związane z realizacją transakcji dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia,
  11. uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczące przedmiotu Ogłoszenia,

 

 1. Bez względu na wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy zawarte powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń, zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, w przypadku, gdy ich forma lub treść narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, manipulację słowami kluczowymi lub wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii.
 2. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń w przypadku zamieszczania treści wulgarnych, o charakterze pornograficznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych. Usunięte Ogłoszenia nie mogą zostać przywrócone.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu oraz do jego całkowitej likwidacji.
 4. Usługodawca oświadcza, iż nie jest stroną jakichkolwiek transakcji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, ani jakichkolwiek stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą na gruncie przedmiotowych transakcji i stosunków prawnych.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw powstałe w związku z:
  1. umieszczeniem przez Użytkownika w Serwisie jakichkolwiek Ogłoszeń niezgodnych z prawdą,
  2. nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem transakcji dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia przez Użytkownika, lub
  3. naruszaniem niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, lub
  4. naruszaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego przez Użytkownika -

Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

10.

Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres: Zulugula Sp. z o.o. ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań bądź w formie elektronicznej na adres: kontakt@zulugula.pl
 2. Rozpatrywane są reklamacje, które:
  1. wskazują aktualne dane Użytkownika, w tym jego Login,
  2. złożone zostały na odpowiedni adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 1 powyżej,
  3. zawierają przyczynę złożenia reklamacji, określoną w sposób jasny i przejrzysty,
  4. określają zakres działań, których wykonania Użytkownik żąda,
  5. dotyczą kwestii, za które, w ramach funkcjonowania Serwisu odpowiada Usługodawca.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w ust. 2 powyżej.
 4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.
 5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyć szczególnie skomplikowanej kwestii. Użytkownik zostanie o fakcie wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 8. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik ma możliwość skorzystania z sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

11.

Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem http://zulugula.pl/regulamin, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług, Regulamin jest również przesyłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.
 2. Załącznik do Regulaminu - Polityka Prywatności stanowi jego integralną część.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik poinformuje Usługodawcę na adres wskazany w § 2 ust. 11 Regulaminu o swojej decyzji, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.