Polityka prywatności

1.

Preambuła.

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności osób odwiedzających oraz korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego Zulugula  znajdującego się pod adresem: http://zulugula.pl/, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika w szczególności za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu http://zulugula.pl/ przez Zulugula Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań, adres e-mail: kontakt@zulugula.pl, będąca jednocześnie właścicielem oraz administratorem Serwisu, co stanowi realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173 i art. 174 Ustawy prawo telekomunikacyjne.

2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Administrator - Zulugula Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań,adres e-mail: kontakt@pl, będąca jednocześnie właścicielem oraz administratorem Serwisu.
 2. Dane osobowe – dane, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji w Serwisie lub następnie w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
 3. Serwis - serwis internetowy Zulugula znajdujący się pod adresem http://zulugula.pl/, prowadzony przez Administratora.
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w chwili zakończenia Rejestracji w Serwisie.
 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na podstawie Umowy
 7. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.

Zasady Ogólne.

 1. Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Administrator przechowuje dane osobowe w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.
 6. W związku z korzystaniem z Serwisu Usługodawca gromadzi następujące Dane Osobowe o Użytkownikach – adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane, które Użytkownik podaje dobrowolnie w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu.
 7. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP Urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem Serwisu. Zebrane w ten sposób dane służą wyłącznie analizie i weryfikacji działania witryny Serwisu. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania Serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych, natomiast żadnym razie Dane Osobowe Użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną Serwisu.

4.

Cookies.

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych Użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.
 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 3. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne (session cookies) które jako pliki tymczasowe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki tj. w szczególności do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Następni zapisane w ten sposób informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe (persistent cookies) które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Samo zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 4. Zarówno mechanizm Cookies sesyjnych jaki trwałych nie pozwala Administratorowi ani innym podmiotom na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Administrator ma prawo wykorzystania Cookies w następujących celach:
  1. odpowiedniej konfiguracji Serwisu polegającej w szczególności na: rozpoznaniu urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetleniu strony internetowej w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętaniu ustawień wybranych przez Użytkownika, dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz zapamiętaniu historii odwiedzonych przez Użytkownika stron w Serwisie;
  2. uwierzytelnianiu Użytkownika w serwisie i zapewnianiu sesji Użytkownika w serwisie polegającej na poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponownego wpisywania loginu i hasła;
  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych poprzez dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;
  4. świadczeniu usług reklamowych poprzez dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
  5. zapamiętywaniu lokalizacji użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu co umożliwi dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
  6. analizowaniu i badaniu oglądalności stron poprzez tworzenia anonimowych statystyk, umożliwiających korzystanie ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich zawartości.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji usługi lub za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.

5.

Przetwarzanie danych i zakres ich przetwarzania

 1. Dane osobowe są przetwarzane za zgodą jego właściciela i w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu.
 2. W skład gromadzonego zbioru danych osobowych wchodzą m.in. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres IP, adres zamieszkania (częściowy lub całościowy). Adres częściowy określa np. przybliżoną nazwę miejscowości, a całościowy – kompletny adres zamieszkania.
 3. Przetwarzanie dane osobowych odbywa się w zakresie:
  1. Przedstawienia danych kontaktowych odwiedzającym serwis Zulugula.pl, a stanową integralną część ogłoszenia,
  2. Wykonywania kopii bezpieczeństwa i innych niezbędnych prac administracyjno-informatycznych,
  3. Celach marketingowo-reklamowych – jeśli właściciel danych osobowych wyraził na to zgodę,
  4. Lepszemu dopasowaniu treści (personalizacja) serwisu Zulugula.pl,
 4. Dane osobowe mogą być całościowo lub częściowo przekazane do podmiotów współpracujących z Zulugula Sp. z o.o. o ile właściciel danych wyraził na to zgodę.

6.

Postanowienia końcowe.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem http://www.zulugula.pl/polityka_prywatnoci.html, umożliwiającej jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług, Polityka Prywatności jest również przesyłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji. Użytkownik zostanie poinformowany po zmianie za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Polityce Prywatności Użytkownik poinformuje Usługodawcę na adres wskazany w § 2 ust. 1 Polityki Prywatności o swojej decyzji, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.